• Ubytování Pavlov
 • Polární záře
 • Boží muka
 • Ubytování Pálava
 • bytování pod Pálavou
 • Ubytování Pod Pálavou - ubytování Pavlov
 • Pavlov
 • Pálava
 • Sklepy

GDPR MEMORANDUM

Ubytování Pod Pálavou

Živnostník Tomáš Kratochvíl, se sídlem Mokré řádky 841, Ratíškovice, 696 00, IČ 03112748, zapsán v Živnostenském rejstříku, e-mailový kontakt: , telefonický kontakt: +420 604 727 868, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, (dále jen ubytovatel), včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ubytovatelem.
Provozovatel ubytovacího zařízení “Ubytování Pod Pálavou” (dále jen "UPP" nebo "zařízení") pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016, o Ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.
Odesláním webového kontaktního formuláře prostřednictvím webu www.kratochvilovi.net, odesláním rezervační zprávy prostřednictvím e-mailu či oslovením ubytovatele prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu uděluji ubytovateli souhlas se zpracováním mých osobních údajů a to za níže uvedených podmínek.
V případě odeslání webového kontaktního formuláře či e-mailového a telefonického oslovení ubytovatele, subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

Účely zpracování osobních údajů

 • plnění smlouvy a poskytování služeb
 • účetní a daňové účely
 • vymáhání pohledávek
 • splnění právní povinnosti (evidence místních poplatků)
 • ochrana majetku a osob*** Vaše osobní údaje nezpracováváme pro marketingové účely ***

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme z důvodu splnění naší právní povinnosti vyplývající ze zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců, který vyžaduje vést ubytovací knihu, do které ubytovatelé zapisují osobní údaje svých zahraničních hostů. Pro zpracování osobních údajů v níže zmíněném rozsahu, který vyplývá z platné legislativy, tedy nemusíme mít souhlas svých klientů, protože provádíme zpracování stanovené zvláštním zákonem.

Rozsah zpracovávaných osobních dat

Dle platné právní legislativy je povinností ubytovatele zpracovávat osobní údaje jak tuzemských tak zahraničních hostů v tomto rozsahu:

 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • dobu ubytování
 • účel pobytu
 • adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
 • číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby
Zdroje osobních údajů

Ubytovatel získává osobní údaje od subjektů údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy o ubytování.

Délka uchovávání osobních údajů

Evidenční knihu v souladu s platnou legislativou uchováváme po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Ubytovatele na základě zákonné žádosti předány a zpracovávány třetími subjekty, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

Vaše práva

Máte následující práva vztahující se k vašim osobním údajům o vás zpracovávaných:

 • právo na přístup k osobním údajům (sdělení, které údaje zpracováváme, v jakém rozsahu, účely zpracování, komu jsou údaje zpřístupňovány, plánovanou dobu uložení
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů, pokud jsou nesprávné
 • právo na výmaz (být zapomenut), pokud pominul důvod jejich zpracování
 • právo na omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování)
 • právo na přenositelnost
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování

Tomáš Kratochvíl, ubytovatel.

Copyright © 2024 Ubytování Pod Pálavou